بافندگی آرمان مینای یزد،غرفه نساجی،klhda’hi khs[d،klhda’hi l[hcd،نمایشگاه مجازی