شرایط طرح بیلبورد

شرایط فایلهای ارسالی به عنوان بیلبورد در نمایشگاه مجازی ایساتیس اکسپو

 

_
مشخصات بیلبورد