تعرفه های اجاره غرفه

شرایط و تعرفه اجاره غرفه ها در نمایشگاه مجازی ایساتیس اکسپو 

_
تعرفه غرفه