شرایط فایلهای ارسالی جهت غرفه

شرایط فایلهای ارسالی برای قرارگرفتن در غرفه نمایشگاه ایساتیس اکسپو

_
مشخصات ارسال فایل