انصراف از پرداخت

شمار از پرداخت وجه انصراف داده اید.

در صورت تمایل مجدد وارد قسمت پنل کاربری شده و غرفه خود را رزور و پرداخت نماید یا در صورت وجود مشکل با پشتیبانی ما تماس گرفته و روش های غیر مستقیم پرداخت را دریافت نماید.